Mājas lapas www.avokado.lv un interneta veikala www.e-avokado.lv lietošanas noteikumi.

 1. Šie lietošanas noteikumi(turpmāk tekstā – Noteikumi) ir saistoši visām personām, kuras lieto mājas lapuwww.avokado.lv (turpmāk tekstā - Lapa) uninterneta veikala www.e-avokado.lv(turpmāk tekstā - Portāls) (abas kopā sauktas - Vietnes), neatkarīgi no tā, vaiattiecīgā persona (turpmāk tekstā – Lietotājs) ir Vietnes reģistrēts lietotājsvai nav.
 2. SIA „Avokado MS”, reģ. Nr.LV40103633842 (turpmāk tekstā – Avokado) ir Lapas un Portāla īpašniece un administratore.
 3. Lietotājam, pirms Vietnes lietošanas,ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem, kā arī ievērot tos. Avokado ir tiesībasjebkurā brīdī grozīt un papildināt Noteikumus. Jebkuras izmaiņas stājas spēkāpēc publicēšanas Lapā un Portālā. Vietnes lietošana ir uzskatāmapar apstiprinājumu tam, ka Lietotājs ir pilnīgi iepazinies ar lietošanasnoteikumiem.
 4. Lai kļūtu par Portāla reģistrēto Lietotāju, klientam ir jāievēro noteiktā reģistrēšanās kārtība.
 5. Portāla lietošanai Lietotājam tiek piešķirtslietotājvārds un parole, kas tiek nosūtīti uz Lietotāja norādīto e-pastaadresi. Lietotāja vārdu un paroli izmanto, pieslēdzoties sistēmai e-avokado.lv. Lietotājam piešķirtāparole ir konfidenciāla. Lietotājs apņemas nodrošināt, ka e-pasta adrese, uzkuru nosūtīta lietotājvārdu un paroli, nav pieejama citai personai, kā arīapņemas neizpaust lietotājvārdu un/vai paroli citām personām, kā arī veiktnepieciešamās darbības, lai novērstu iespēju citām personām lietot Portālu uzzinātparoli.
 6. Reģistrētiem Portāla Lietotājiemir tiesības izmantot e-avokado.lv piedāvātās iespējas.
 7. Vietnē izvietotās Avokado īpašumā esošās informācijas izmantošanaatļauta tikai atbilstoši tās mērķim un Avokado norādījumiem. Bez Avokadoatļaujas aizliegts izmantot Vietnē publicēto informāciju citās internetavietnēs, vai citos informācijas izplatīšanas vai uzglabāšanas rīkos un veidos.Ja nav norādīts citādi, tad visas autortiesības uz Vietni un tās saturu pieder Avokado.
 8. Lapā un Portālāvisas preču un pakalpojumu cenas ir norādītas, ieskaitot Pievienotās vērtībasnodokli 21%. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajāpreces cenā.
 9. Avokado ir tiesībasjebkurā brīdī pēc saviem ieskaitiem mainīt Vietnes norādītās cenas par precēmun pakalpojumiem.
 10. Parpasūtīto preci var norēķināties, izmantojot bankas pārskaitījumu vai precessaņemšanas brīdī skaidrā naudā vai ar norēķinu karti (tikai garšvielu veikalā „Avokado”Tērbatas ielā 49/51, Rīgā ). Par izvēlēto piegādes veidu var norēķināties, izmantojottikai bankas pārskaitījumu.
 11. Veicot pasūtījumu, ir nepieciešams norādīt e-pasta adresi, lai klientam varētu būtatsūtītas instrukcijas, rēķins-pavadzīme u.c. nepieciešamā dokumentācija.
 12. Pasūtot preci, piedāvājam izvēlēties vienu no trim preces saņemšanas veidiem: bezmaksas– pasūtītā prece tiek saņemta garšvielu veikalā „Avokado”, Rīgā, piegāde –pasūtītā prece tiek saņemta pakomātā pie kāda no Latvijas lielākajiemtirdzniecības centriem, komforta piegāde – kurjeru firma piegādā pasūtīto preciuz norādīto adresi. Visos gadījumos preces piegādes laiks tiek saskaņotspasūtījuma noformēšanas laikā.
 13. Ja preces saņemšanas vieta ir izvēlēts garšvielu veikals „Avokado”, tad pasūtītopreci nepieciešams izņemt trīs darba dienu laikā pēc apmaksas veikšanas.
 14. Pirms preces lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet preces lietošanas instrukciju un lietotto, saskaņā ar ražotāja norādījumiem, atbilstoši preces īpašībām unparedzētajiem lietošanas mērķiem.
 15. Ikvienam Portāla reģistrētamLietotājam ir jāņem vērā, ka attiecīgā Lietotāja profilā norādītajiem datiem(vārdam, uzvārdam u.c. informācijai) ir jābūt patiesiem. Katram Portāla reģistrētajamLietotājam drīkst būt tikai viens lietotāja profils. Vienā profilā nedrīkst būtreģistrētas vairākas personas. Ir aizliegta t.s. “viltus” profilu veidošana,t.i. tādu profilu veidošana, kuros lietotājs ietver datus nevis par sevi, betgan par citu (t.sk. arī nereālu) personu vai dzīvnieku, priekšmetu utt. Nepatiesudatu iesniegšanas gadījumā, kā arī konstatējot krāpšanu vai tās mēģinājumuautomatizētā datu apstrādes sistēmā, Avokado ir tiesīga nekavējoties pārtrauktLietotajam piekļuvi Portālam, kā arī informēt tiesībsargājošās iestādes saskaņāar Krimināllikuma noteikumiem.
 16. Katram reģistrētajam PortālaLietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus piekļuves datus. Ja Portālātiek veiktas darbības ar reģistrēta Lietotāja profilu (tiek pirktas preces un/vai pakalpojumi), izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiekuzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais Lietotājs.Lietotājsir atbildīgs par visām darbībām un to sekām, kuras viņš vai trešā persona, kasizmanto Lietotāja datus, veic, izmantojot Portālu, saskaņā ar LatvijasRepublikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 17. Vietnēs ir aizliegtas komerciāla rakstura aktivitātes, izņemot tam speciāli paredzētās vietās (sadaļās) un saskaņā ar attiecīgo sadaļu noteikumiem vai ar rakstisku Avokado saskaņojumu.
 18. Lapas un Portāla Lietotājamir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu Vietnes tiesisko interešuaizsardzību, tai skaitā atlīdzinātu zaudējumus, pret visām trešo personuprasībām vai pretenzijām, kas ir celtas vai varētu tikt celtas pret Avokado unkuras jebkādā veidā ir saistītas ar Vietnēm, ja šādas prasības vai pretenzijasir celtas paša Lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ.
 19. Avokado ir tiesīga pēc saviem pamatotiem ieskatiemierobežot vai pārtraukt Lietotāja pieeju Vietnei, ja Lietotājs pārkāpjLietošanas Noteikumus, Avokado norādījumus vai normatīvos aktus vai par to irpamatotas aizdomas. Lietotājamnetiek atmaksāti nekādi zaudējumi un maksājumi, kas veikti saistībā ar Vietnes izmantojamajiem pakalpojumiem.
 20. Visas intelektuālā īpašumatiesības attiecībā uz Lapu un Portālu pieder tikai un vienīgi Avokado. Šotiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie atbildības normatīvajosaktos paredzētajā kārtībā, kā arī, ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem,kas ir vai varētu tikt nodarīti Avokado un trešajām personām.
 21. Visi strīdi starp Avokado un Vietnes lietotājiem tiek risināti pārrunu ceļā. Jastrīdus atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesāsaskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 22. Avokado neatbild par pastāvīgu piekļūšanu Vietnēm uniespēju to izmantot, ja Lietotāja interneta pieslēguma pakalpojums vaiizmantotā galiekārta neatbilst Vietnes lietošanas tehniskajām prasībām.
 23. Avokado ir tiesīga pārtraukt Vietnes vai tās atsevišķu sadaļu darbību, ja tas nepieciešams Vietnes pilnveides vai modernizēšanasdarbiem.
 24. Vietnēs ir aizliegts veiktdarbības, kuras:
  1. aizskar vai pārkāpj trešopersonu intelektuālo īpašumu (autortiesības u.c.) tiesības;
  2. aizskar personas godu uncieņu;
  3. aicina uz vardarbību, rasunaidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;
  4. ir vulgāra, ķengājoša vaicitādā veidā aizskaroša;
  5. satur datorvīrusus vaiizveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai(drošībai);
  6. visu cita veida informāciju,kas ietekmē vai var ietekmēt Vietnes darbību un drošību;
  7. reklamē finanšu pakalpojumus, kuriem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav izsniegtas licences finanšu pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā;
  8. pārkāpj LR normatīvos aktus.

Atteikuma tiesību aprēķināšanas metodika

Atteikuma tiesību termiņš tiek noteikts:
+ iegādāta prece un saņemšana veikalā- dienas, kad Tu esi ieguvis produktu savā īpašumā;
+ iegādātā prece un piegāde - dienas, kad Tu esi ieguvis produktu savā īpašumā.

 1. Brīdī, kad saņem preci, lūdzu, pārliecinies vai tāatbilst Tavām prasībām – ražotājs, modelis, tilpums, daudzums un citi svarīgiparametri;
 2. Tev ir tiesības atteikuma tiesību izmantošanas laikā,respektīvi, 14 dienu laikā, izmēģināt attiecīgo preci, lai pārliecinātos, vaitā atbilst Tavām vajadzībām un vēlmēm. BET. Atteikuma tiesību izmantošanastermiņā produkts tiek lietots tiktāl, cik tas nepieciešams preces pārbaudei(tikpat lielā mērā kā pie iegādes).
 3. Izmantojot atteikuma tiesības, esi atbildīgs par preces lietošanu;
 4. Interneta veikalā e-avokado.lv sadaļā „Preču atgriešana” ir iespējams aizpildīt atteikuma veidlapu;
 5. Atceries, ka Tev ir pienākums 14 dienu laikā no atteikuma veidlapas nosūtīšanas, atgriezt mums preci, ar kuru neesi apmierināts;
 6. Ja preces saņemšanas veids ir izvēlēts ar piegādi un, lai izvairītos no pārpratumiem, piefiksē uzskatāmus bojājumus iepakojumam. Šāda darbība mums palīdzēs noteikt vai prece tika bojāta piegādes laikā.
 7. Vēl viens svarīgs moments, izsūtot preci mums atpakaļ, Tev jānodrošina stabils iepakojums, lai, transportējot preci, nevarētu rasties papildus bojājumi. Mēs iesakām preci apdrošināt, pretējā gadījumā par preces papildus bojājumiem atbildību uzņemies Tu.
 8. Interneta veikalam e-avokado.lv ir pienākums segt Tev radušās izmaksas, ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no atsūtītās atteikuma veidlapas dienas, ja ir pieņemts par to lēmums. Mēs segsim radušās izmaksas tikai uz atteikuma veidlapā norādīto bankas kontu.

Atteikuma tiesības Jūs diemžēl nevarēsiet izmantot:

 • ja Tev tiek piegādāta prece, kas ātri bojājas vai drīzbeigsies derīguma termiņš;
 • ja prece tiek izgatavota pēc Taviem norādījumiem vaiprece ir nepārprotami personalizēta;
 • ja esi atvēris iepakojumu precei, kuru veselības unhigiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
 • ja nebūsi ievērojis e-avokado.lv noteikumu unnosacījumu prasības.

avokado.lv atgriešanas process

Dāvanu kartes lietošanas noteikumi:

 1. Dāvanu kartes derīguma termiņš ir seši mēneši no iegādes brīža.
 2. Dāvanu kartes atprečošana notiek tikai vienu reizi, respektīvi, dāvanu kartes summu nevar sadalīt uz vairākiem pirkumiem.
 3. Dāvanu karte nominālā vērtība sedz 100% no pirkuma summas. Ja gadījumā Jūsu pasūtījuma summa būs lielāka par dāvanu kartes vērtību, klientam starpība būs jāpiemaksā, lai noformētu pasūtījumu līdz galam.
 4. Jā kopējā pasūtījuma summa būs zemāka par dāvanu kartes vērtību, neizmantotā dāvanu kartes summa netiek atgriezta naudas vērtībā un tiks automātiski dzēsta.
 5. Pirms dāvanu kartes izmantošanas, ir nepieciešams piereģistrēties www.e-avokado.lv, jo dāvanu karti var izmantot tikai reģistrētie klienti.
 6. Dāvanu karti nevar izmantot kopā ar citiem atlaižu kodiem.
 7. Dāvanu kartes vērtība netiek izmaksāta naudā un netiek atgriezta ne pircējam, ne dāvanu kartes saņēmējam.

Dāvanu kartes derīguma termiņa atskaites punkts iriegādes datums. Ja gadījumā ir grūti salasīt iegādes datumu vai nezināmuiemeslu dēļ Jums nav skaidrs dāvanu kartes derīguma termiņš, lūgums noskaidrot telefoniski: 27766544 vai elektroniski: avokado@avokado.lv.

Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu kā lietotāja ērtības. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. LASĪT VAIRĀKX