top of page
Avocado

Noteikumi un nosacījumi

 1. Šie lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir saistoši visām personām, kuras lieto interneta veikala www.avokado.lv (turpmāk tekstā - Vietnes), neatkarīgi no tā, vai attiecīgā persona (turpmāk tekstā – Lietotājs) ir Vietnes reģistrēts lietotājs vai nav.

 2. SIA „Doms ”, reģ. Nr.LV40003753449 (turpmāk tekstā – Avokado) ir Lapas  īpašniece un administratore.

 3. Lietotājam, pirms Vietnes lietošanas,ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem, kā arī ievērot tos. Avokado ir tiesības jebkurā brīdī grozīt un papildināt Noteikumus. Jebkuras izmaiņas stājas spēkā pēc publicēšanas Lapā un Portālā. Vietnes lietošana ir uzskatāma par apstiprinājumu tam, ka Lietotājs ir pilnīgi iepazinies ar lietošanas noteikumiem.

 4. Lai kļūtu par Portāla reģistrēto Lietotāju, klientam ir jāievēro noteiktā reģistrēšanās kārtība.

 5. Portāla lietošanai Lietotājam ir jāreģistrējas, izmantojot savu Lietotāja vārdu un paroli. Lietotāja vārdu un paroli izmanto, pieslēdzoties sistēmai avokado.lv. Lietotāja sistēmas parole ir konfidenciāla. Lietotājs apņemas neizpaust lietotājvārdu un/vai paroli citām personām, kā arī veikt nepieciešamās darbības, lai novērstu iespēju citām personām lietot Portālu, uzzināt paroli.

 6. Reģistrētiem Portāla Lietotājiem ir tiesības izmantot avokado.lv piedāvātās iespējas.

 7. Vietnē izvietotās Avokado īpašumā esošās informācijas izmantošana atļauta tikai atbilstoši tās mērķim un Avokado norādījumiem. Bez Avokado atļaujas aizliegts izmantot Vietnē publicēto informāciju citās internetavietnēs, vai citos informācijas izplatīšanas vai uzglabāšanas rīkos un veidos.Ja nav norādīts citādi, tad visas autortiesības uz Vietni un tās saturu pieder Avokado.

 8.  Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā.

 9. Avokado ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskaitiem mainīt Vietnes norādītās cenas par precēm un pakalpojumiem.

 10. Par pasūtīto preci var norēķināties, izmantojot bankas pārskaitījumu.

 11. Veicot pasūtījumu, ir nepieciešams norādīt e-pasta adresi, lai klientam varētu atsūtīt informāciju par pasūtījumu.

 12. Pasūtot preci, piedāvājam izvēlēties vienu no diviem preces saņemšanas veidiem: bezmaksas– pasūtītā prece tiek saņemta garšvielu veikalā „Avokado”, Rīgā, piegāde –pasūtītā prece tiek saņemta kādā no OMNIVAS pakomātiem Latvijas teritorijā.

 13. Ja preces saņemšanas vieta ir izvēlēts garšvielu veikals „Avokado”, tad pasūtīto preci nepieciešams izņemt mēneša  laikā.

 14. Pirms preces lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet preces lietošanas instrukciju un lietot to, saskaņā ar ražotāja norādījumiem, atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem.

 15. Ikvienam Portāla reģistrētam Lietotājam ir jāņem vērā, ka attiecīgā Lietotāja profilā norādītajiem datiem (vārdam, uzvārdam u.c. informācijai) ir jābūt patiesiem. Katram Portāla reģistrētajam Lietotājam drīkst būt tikai viens lietotāja profils. Vienā profilā nedrīkst būt reģistrētas vairākas personas. Ir aizliegta t.s. “viltus” profilu veidošana,t.i. tādu profilu veidošana, kuros lietotājs ietver datus nevis par sevi, bet gan par citu (t.sk. arī nereālu) personu vai dzīvnieku, priekšmetu utt. Nepatiesu datu iesniegšanas gadījumā, kā arī konstatējot krāpšanu vai tās mēģinājumu automatizētā datu apstrādes sistēmā, Avokado ir tiesīga nekavējoties pārtraukt Lietotajam piekļuvi Portālam, kā arī informēt tiesībsargājošās iestādes saskaņā ar Krimināllikuma noteikumiem.

 16. Katram reģistrētajam Portāla Lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus piekļuves datus. Ja Portālā tiek veiktas darbības ar reģistrēta Lietotāja profilu (tiek pirktas preces un/vai pakalpojumi), izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais Lietotājs. Lietotājsir atbildīgs par visām darbībām un to sekām, kuras viņš vai trešā persona, kas izmanto Lietotāja datus, veic, izmantojot Portālu, saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 17. Vietnēs ir aizliegtas komerciāla rakstura aktivitātes, izņemot tam speciāli paredzētās vietās (sadaļās) un saskaņā ar attiecīgo sadaļu noteikumiem vai ar rakstisku Avokado  saskaņojumu.

 18. Lapas un Portāla Lietotājam ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu Vietnes tiesisko interešu aizsardzību, tai skaitā atlīdzinātu zaudējumus, pret visām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kas ir celtas vai varētu tikt celtas pret Avokado un kuras jebkādā veidā ir saistītas ar Vietnēm, ja šādas prasības vai pretenzijasir celtas paša Lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ.

 19. Avokado ir tiesīga pēc saviem pamatotiem ieskatiem ierobežot vai pārtraukt Lietotāja pieeju Vietnei, ja Lietotājs pārkāpj Lietošanas Noteikumus, Avokado norādījumus vai normatīvos aktus vai par to ir pamatotas aizdomas. Lietotājam netiek atmaksāti nekādi zaudējumi un maksājumi, kas veikti saistībā ar Vietnes izmantojamajiem pakalpojumiem.

 20. Visas intelektuālā īpašumatiesības attiecībā uz Lapu un Portālu pieder tikai un vienīgi Avokado. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie atbildības normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, kā arī, ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti Avokado un trešajām personām.

 21. Visi strīdi starp Avokado un Vietnes lietotājiem tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

 22. Avokado neatbild par pastāvīgu piekļūšanu Vietnēm un iespēju to izmantot, ja Lietotāja interneta pieslēguma pakalpojums vai izmantotā galiekārta neatbilst Vietnes lietošanas tehniskajām prasībām.

 23. Avokado ir tiesīga pārtraukt Vietnes vai tās atsevišķu sadaļu darbību, ja tas nepieciešams Vietnes pilnveides vai modernizēšanas darbiem.

 24. Vietnēs ir aizliegts veiktdarbības, kuras:

  • aizskar vai pārkāpj trešo personu intelektuālo īpašumu (autortiesības u.c.) tiesības;

  • aizskar personas godu uncieņu;

  • aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;

  • ir vulgāra, ķengājoša vaicitādā veidā aizskaroša;

  • satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);

  • visu cita veida informāciju,kas ietekmē vai var ietekmēt Vietnes darbību un drošību;

  • reklamē finanšu pakalpojumus, kuriem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav izsniegtas licences finanšu pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā;

  • pārkāpj LR normatīvos aktus.

Atteikuma tiesību aprēķināšanas metodika

 1. ja Tev tiek piegādāta prece, kas ātri bojājas vai drīz beigsies derīguma termiņš;

 2. ja prece tiek izgatavota pēc Taviem norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;

 3. ja esi atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

 4. ja nebūsi ievērojis avokado.lv noteikumu un nosacījumu prasības.

Atteikuma tiesības Jūs diemžēl nevarēsiet izmantot:

Atteikuma tiesību termiņš tiek noteikts:

 • iegādāta prece un saņemšana veikalā- dienas, kad Tu esi ieguvis produktu savā īpašumā;

 • iegādātā prece un piegāde - dienas, kad Tu esi ieguvis produktu savā īpašumā.

 1. Brīdī, kad saņem preci, lūdzu, pārliecinies vai tā atbilst Tavām prasībām – ražotājs, modelis, tilpums, daudzums un citi svarīgi parametri;

 2. Tev ir tiesības atteikuma tiesību izmantošanas laikā, respektīvi, 14 dienu laikā, izmēģināt attiecīgo preci, lai pārliecinātos, vai tā atbilst Tavām vajadzībām un vēlmēm. BET. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā produkts tiek lietots tiktāl, cik tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā kā pie iegādes).

 3. Izmantojot atteikuma tiesības, esi atbildīgs par preces lietošanu;

 4. Interneta veikalā avokado.lv sadaļā "Preču atgriešana" ir iespējams aizpildīt atteikuma veidlapu;

 5. Atceries, ka Tev ir pienākums 14 dienu laikā no atteikuma veidlapas nosūtīšanas, atgriezt mums preci, ar kuru neesi apmierināts;

 6. Ja preces saņemšanas veids ir izvēlēts ar piegādi un, lai izvairītos no pārpratumiem, piefiksē uzskatāmus bojājumus iepakojumam. Šāda darbība mums palīdzēs noteikt vai prece tika bojāta piegādes laikā.

 7. Vēl viens svarīgs moments, izsūtot preci mums atpakaļ, Tev jānodrošina stabils iepakojums, lai, transportējot preci, nevarētu rasties papildus bojājumi. Mēs iesakām preci apdrošināt, pretējā gadījumā par preces papildus bojājumiem atbildību uzņemies Tu.

 8. Interneta veikalam avokado.lv ir pienākums segt Tev radušās izmaksas, ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no atsūtītās atteikuma veidlapas dienas, ja ir pieņemts par to lēmums. Mēs segsim radušās izmaksas tikai uz atteikuma veidlapā norādīto bankas kontu.

Dāvanu kartes lietošanas noteikumi:

Dāvanu kartes derīguma termiņa atskaites punkts ir iegādes datums. Ja gadījumā ir grūti salasīt iegādes datumu vai nezināmu iemeslu dēļ Jums nav skaidrs dāvanu kartes derīguma termiņš, lūgums noskaidrot telefoniski: +371 22065622 vai elektroniski: avokado@avokado.lv.

 • Dāvanu kartes derīguma termiņš ir seši mēneši no iegādes brīža.

 • Dāvanu kartes atprečošana notiek tikai vienu reizi, respektīvi, dāvanu kartes summu nevar sadalīt uz vairākiem pirkumiem un dāvanu karti var izmantot tikai Avokado veikalā (Tērbatas ielā 49/51, Rīga)

 • Dāvanu karte nominālā vērtība sedz 100% no pirkuma summas. Ja gadījumā Jūsu pasūtījuma summa būs lielāka par dāvanu kartes vērtību, klientam starpība būs jāpiemaksā, lai noformētu pasūtījumu līdz galam.

 • Jā kopējā pasūtījuma summa būs zemāka par dāvanu kartes vērtību, neizmantotā dāvanu kartes summa netiek atgriezta naudas vērtībā un tiks automātiski dzēsta.

 • Dāvanu kartes vērtība netiek izmaksāta naudā un netiek atgriezta ne pircējam, ne dāvanu kartes saņēmējam.

bottom of page